KKK

  1. Planeeringu koosolekul lubati tänavaäärseid inimesi teavitada ka meilitsi või luua vastav e-postiloend. Kuidas sellega on?

Vallavalitsusel on olemas tänavaäärsete elanike ja ettevõtete e-aadressid, infot hakatakse saatma elanikele ka otse.

  1. Kas tänav suletakse täielikult? Kui ma ei ela Pikal tänaval, siis kust kaudu ma sõita võin?

Tänavat ei suleta täielikult, kohalikele elanikele on ligipääs kinnistutele tagatud (v.a erandjuhud, kui võib tekkida lühiajaline takistus, sellest teavitame eraldi ette). Ümbersõit on korraldatud liiklusmärkidega ja pidevalt uuenevate liiklusskeemidega. See tähendab sedagi, et oma kinnistule ei ole võib-olla alati võimalik autoga ligi pääseda mõlemalt poolt ehk tuleb olla valmis selleks, et oma kinnistule jõudmiseks tuleb sõita ringiga ja teiselt poolt.

  1. Kas tänavaäärne parkimine kaotatakse? Kus siis edaspidi parkida saab?

Tänavale ei ole projekteeritud parkimist piiravaid liikluskorraldusvahendeid. Parkimistaskud rajatakse Coop-i kaupluse ette. Parkida saab erakinnistutel nii nagu ka kõigil teistel tänavatel.

  1. Kuhu hakkavad parkima kortermajade elanikud?

Kortermajade kinnistutele.

  1. Kui mingid parkimiskohad tulevad, siis kas need on tasulised?

Tasulist parkimist ei ole plaanis rakendada.

  1. Mille arvelt tänav kitsamaks läheb?

Tänava laius on projekteeritud vajaduse järgi vastavalt liiklustihedusest ja sõidukiirusest tulenevatest normidest. Kergliiklejate (jalgratturid, jalakäijad) turvalisuse huvides rajatakse ühele poole teed kolme meetri laiune kergliiklustee, millega muutub liiklemine ka kergliiklejatele ohutumaks.

  1. Kas Pika tänava puud võetakse maha? Miks seesugune otsus tehti?

Projekteerimise lähteülesandes oli öeldud, et säilitada tuleb nii palju puid kui võimalik. Seda on projekteerija ka teinud. Raiumisele on määratud need puud, mis jäävad otse tee-ehitusele ette või mille juurestikku kahjustatakse ehitusega ohtlikult palju (vahetult asfaldi ääres või ristmikel olevad puud). Projekt näeb ette 16 puu raie (tänaval on kokku 84 puud). Ehitus käigus selgub, kas juurekahjustuse hinnaga on mõni puu võimalik raiumisest säästa. Nendest 16st puust enamik läheb raiesse olemasoleva kõnnitee vahetus läheduses, kuna kõnnitee asub kitsal maaribal erakinnistute ja puude vahel ning seda ei ole võimalik nihutada.

  1. Missuguses seisus on Pikal tänaval olevad puud? Missugune hinnang neile antud on?

Projekteerimise käigus ei ole tehtud tendroloogilist hinnangut, kuna raiesse on määratud ainult ehitust segavad puud. Omaalgatuslikult on hinnangu andnud arborist Robert Oetjen, kelle hinnangul on nii heas seisukorras ja tänava äärde sobivaid puid kui ka halvas seisukorras ja linnatänavale mittesobivaid puid. 

  1. Kas asemele istutatakse uued puud? Kui ei istutata, siis miks?

Kui vaadata Elva raudteejaama poolt, siis uusi puid istutatakse vasakusse teeäärde, samuti istutatakse sinna põõsaid. Paremasse teeäärde ehituse ajal uusi puid ei istutata, seda on võimalik teha pärast ehitustööde lõppemist.

  1. Miks rattatee luuakse?

Ehitusega tuleb Pikale tänavale kolme meetri laiune kergliiklustee, et tagada kergliiklejate turvalisus.